Researchers’ Corner

Name  Email
Prof. Harsh Purohit  deanwisdom@banasthali.in
Prof. Lokanath Mishra  mishra.lokanath@gmail.com
Dr. Harsha Jariwala  callharsha@gmail.com
Prof. Vinay Dutta  vinay.dutta@gmail.com
Dr. Kapil Sharma  kapil.mhow@gmail.com
Ms. Pawandeep Bindra  pawandeep.bindra97@gmail.com
Ms. Ravisha Chutani  ravisha135@gmail.com
Ms. Monika Dwivedi  Dwivedi.monika09@gmail.com
Ms. Meenakshi Rohella  meenakshirohellabanasthali@gmail.com
Dr. Ankur Joshi  ankurjoshi87@gmail.com
Dr. Priyanka Vijay  priyankavijay15@gmail.com
Dr. Priyanka Choudhary  pri_deshwal@rediffmail.com
Dr. Gargi Pant  gargipant87@gmail.com
Dr. Akshita Arora  akshitaarora1989@gmail.com
CA Ms. Pratibha Chaurasia  pratibhadc@gmail.com
Ms. Sharvi  sharvi.sharma051@gmail.com
Ms. Pooja Kumari  poojagangwar1414@gmail.com
Ms. Kirti Miglani  kirti.miglani01@gmail.com
Ms. Anubha Bendre  anubha_17@yahoo.com
CA Ms. Archana Purohit  archana.purohit22@gmail.com
Dr. Parul Tyagi  tyagi.parul14@gmail.com
Ms. Khyati Kochhar  khyati.kochhar.12@gmail.com